“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày 05/11/2021 – 15/11/2021:

Sinh viên gửi về phòng Đào tạo và quản lý khoa học trước ngày  15/11/2021.

MẪU ĐƠN XIN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ : DON XIN MIEN, GIAM HOC PHI

MẪU ĐƠN XIN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP: DON XIN HO TRO CPHT

MẪU GIẤY CAM KẾT : GIAY CAM KET