“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”