“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

II. Lớp K3 – TN 

  1. Điểm HK 2 Năm 3

III. Lớp K4 – TN 

   1. Điểm HK 2 Năm 2

IV. Lớp K5 – TN 

   1. Điểm HK 2 Năm 1