“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

I. Lớp K2 – TN 

  1. Điểm HK 2 Năm 3

2. Điểm cả năm học 2019 – 2020

II. Lớp K3 – TN 

   1. Điểm HK 2 Năm 2

2. Điểm cả năm học 2019 – 2020

III. Lớp K4 – TN 

   1. Điểm HK 2 Năm 1

2. Điểm cả năm học 2019 – 2020

IV. Thông báo phúc khảo 

            1.  Thông báo 

2.  Mẫu đơn

Đơn xin phúc khảo bài thi