“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

I. PHÂN VIỆN HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM (GỌI TẮT: PHÂN VIỆN MIỀN NAM)

 BAN GIÁM ĐỐC PHÂN VIỆN MIỀN NAM

TS. NGUYỄN HẢI ĐĂNG 
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

 KIÊM GIÁM ĐỐC PHÂN VIỆN MIỀN NAM

TS. Nguyễn Hữu Long Phó Giám đốc Phân viện miền Nam


CÁC PHÒNG

TT ĐƠN VỊ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
01 Phòng Tổng hợp ThS. Phạm Thị Quỳnh Chi (Phụ trách)
02 Phòng Đào tạo – Quản lý khoa học ThS. Bùi Văn Tuyển ( Phó phòng)

CÁC KHOA

TT ĐƠN VỊ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
01 Khoa Công thanh thanh thiếu nhi ThS. Vũ Kim Xuyến (Phụ trách)
02 Khoa Lý luận & Khoa học cơ sở TS. Trần Thị Thu Hằng

CÁC BAN

TT ĐƠN VỊ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
01 Tổ Quản lý Ký túc xá Nguyễn Kim Hường
02 Ban Quản trị Website TS. Nguyễn Hữu Long

TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

TT ĐƠN VỊ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
01 Chi ủy Chi bộ Phân viện

Nhiệm kỳ 2017 – 2020

Bí thư TS. Nguyễn Hữu Long

 

02 Ban Chấp hành Công đoàn Phân viện

Nhiệm kỳ: 2017 – 2022

Chủ tịch: ThS. Trần Thị Lụa

 

03 Ban Chấp hành Đoàn Phân viện

Nhiệm kỳ: 2019 – 2022

Bí thư: Phạm Thị Quỳnh Chi

 

 

 

II. HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

– BAN GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN

CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN

ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN

VIỆN NGHIÊN CỨU THANH NIÊN

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG XÃ HỘI

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN TRỊ

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI VỤ