Thông báo kế hoạch giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên chính quy tại Phân viện miền Nam năm học 2021 – 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *