“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ PHÂN VIỆN MIỀN NAM

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện nội quy Ký túc xá tại Phân viện miền Nam

Yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc nội quy nầy trong quá trình sinh hoạt tại Ký túc xá

Tải về: Noi quy KTX2018

Tải về: Noi quy hoc duong2018