“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

LỊCH THI VÀ PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN COI THI

HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2018-2019)

Thứ, ngày Lớp Thời gian thi Môn thi Hình thức thi Giám thị Hội trường
Thứ 2 20/5/2019 Hoàn thiện tất cả các tiểu luận và sản phẩm các học phần thi thực hành
Thứ 3

21/5/2019

Tất cả các môn thực hiện Tiểu luận nộp về P. QlĐT

Trưởng Đoàn thực tập nộp hồ sơ về phòng đào tạo (Bài thu hoạch, báo cáo và bảng điểm)

Thứ 4 22/5/2019 K.1 7:00-9:00 Công tác văn phòng của đoàn Thi viết Ths. Xuyến

CN. Du

Số 8
K.2 7:00-9:00 Quản lý NN về CT Thanh niên Thi viết ThS. Chi

ThS. Huy

K.3 7:00-9:00 Kỹ thuật soạn thảo văn bản  (Số TT từ 01-25) Thi viết ThS. Tuyển

ThS. Lụa

Kỹ thuật soạn thảo văn bản  (Số TT từ 26-56) Thi viết TS. Thủy

ThS. Thật

Thứ 5 23/5/2019 K3 7:00-9:30 Tiếng anh 2 Thực hành CN. Thà SVĐ
K1 8:30-9:30 Vũ Quốc tế Thực hành CN. Thà

CN. Du

SVĐ
K2 9:30-11:30 Kỹ năng truyền thông Thực hành TS. Long A
Thứ 6 24/5/2019 K1 7:00-8:30 Tổ chức điều hành công sở Thi viết ThS. Chi

ThS. Xuyến

Số 8
K2 9:00-11:30 Kỹ năng nói Thực hành Ths. Chính

CN. Du

B
K3 7:00-9:30 Nguyên lý 2 (TT 01-25) Thi viết ThS. Tuyển

ThS. Lụa

C
Nguyên lý 2 (TT 26-56) Thi viết TS. Thủy

ThS. Thật

A
Thứ 2

27/5/2019

 

K1 7:00-8:00 Múa hát tập thể thiếu nhi Lý thuyết CN. Du;

CN. Thà

Số 8
8:15-11:15 Múa hát tập thể thiếu nhi Thực hành CN. Du;

CN. Thà

SVĐ
K2 7:00-9:00 Xây dựng Đội TNTP HCM Thi viết Ths. Xuyến

Ths. Chi

B
9:15-11:15 Kỹ năng xây dựng kế hoạch Thi viết Ths. Xuyến

Ths. Chi

B
Thứ ba

28/5/2019

K1 7:00-9:00 Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh niên Thực hành Ths. Chính; CN.Du SVĐ
K2 7:00-9:00 Phương pháp công tác thiếu nhi Thi viết ThS. Lụa

ThS. Xuyến

B
9:15-11:30 Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh Thực hành Ths. Chính

CN.Du

SVĐ