“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA CÔNG TÁC THANH THIẾU NHI

Khoa Công tác Thanh thiếu nhi – Phân viện miền Nam được thành lập theo quyết định số 387QĐ/TWĐTN, ngày 24 tháng 4 năm 1999 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trên cơ sở kế thừa từ Trường Đoàn TW II và Trường đào tạo cán bộ Thanh thiếu niên Trung ương II (trước đây gồm 2 khoa: Khoa Công tác Thanh niên và Khoa Công tác Đội).

Trong quá trình hình thành và phát triển, Khoa CTTTN đã có những đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển chung của Phân viện miền Nam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1.1. Chức năng

– Xây dựng, hoàn thiện nội dung, chương trình, tổ chức thực hiện giảng dạy toàn bộ những phần lý luận và nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi.

– Tham mưu cho Ban Giám đốc Phân viện về công tác xây dựng nội dung chương trình, tổ chức và quản lý chương trình giảng dạy thuộc các môn nghiệp vụ, các lớp đại học chính qui chuyên ngành, bồi dưỡng, tập huấn lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng công tác thanh thiếu nhi.

– Hỗ trợ các tỉnh (thành), cơ sở tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các lớp nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội và các phong trào, các hội thi cán bộ Đoàn, Hội, Đội, TPT Đội, BCH giỏi, Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi, …

1.2. Nhiệm vụ

– Lập kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Khoa.

– Phối hợp với các Phòng, Khoa trong để thực hiện các công việc chung của Phân viện.

– Tham mưu, đề xuất, xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân viện, các chương trình giảng dạy và đề cương bài giảng, tài liệu nghiệp vụ, ….

– Tổ chức thực hiện và hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách của Phân viện cho cán bộ, giảng viên của khoa.

– Tổ chức quản lý và phát triển CLB kỹ năng, giao lưu, kết nghĩa với các cơ sở tổ chức các hoạt động phục vụ phong trào.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Phân viện giao.

– Ngoài ra, Khoa CTTTN kết hợp với các Phòng, Khoa chức năng trong Phân viện tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội; các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng theo chức danh cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội cho các tỉnh, thành đoàn phía Nam.

– Đề cử cán bộ giảng viên đi học các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và đa dạng các loại hình sinh hoạt kỹ năng và nghiên cứu, xây dựng các mô hình tập hợp đoàn kết thanh thiếu nhi mới đáp ứng nhu cầu thiết thực cho phong trào Đoàn, Hội, Đội.

2. NHÂN SỰ KHOA CÔNG TÁC THANH THIẾU NHI

Stt Họ và Tên Chức vụ, Học hàm, Học vị Điện thoại, Địa chỉ liên lạc
01 Vũ Kim Xuyến

Phụ trách Khoa

Phó trưởng Khoa

ThS. Tâm lý học

Giảng viên

ĐT: 0902537767

ĐT cơ quan: 028.54481960

Email: vukimxuyen67pvmn@gmail.com

Địa chỉ liên lạc: số 122A đường Trương Văn Thành, P. Hiệp Phú, Q9, Tp/HCM

02 Nguyễn Minh Chính

ThS. Giáo dục học

Giảng viên

ĐT: 0912586309

ĐT cơ quan: 028.54481960

Email: nguyenminhchinhpvmn@gmail.com

Địa chỉ liên lạc:

03 Nguyễn Thanh Thà

Giảng viên ĐT:    0962.808.524

ĐT cơ quan: 028.54481960

Email: nguyenthanhthapvmn@gmail.com

Địa chỉ liên lạc: 261 Hoàng Hữu Nam, p. Tân Phú, Q 9. TP. Hồ Chí Minh

– Ngoài ra khoa còn có 04 giảng viên kiêm chức và 05 giảng viên thỉnh giảng

3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA KHOA

Đảm bảo hướng phát triển của Khoa theo quy chế tổ chức và hoạt động của Phân viện miền Nam, Học viện thanh thiếu niên Việt Nam.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các giáo trình, đề cương bài giảng và chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn theo các chương trình khoa phụ trách.

Đổi mới phương pháp giảng dạy, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần đưa Phân viện trở thành trung tâm đào tạo nghiệp vụ công tác thanh thiếu niên có uy tín của các tỉnh thành đoàn phía Nam.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, phấn đấu 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên (trong năm 2018 tuyển mới 3 giảng viên).

Tăng cường tổ chức sinh hoạt học thuật, nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp Phân viện, Học viện và tiến tới đảm nhận các đề tài cấp bộ.

Tổ chức nghiên cứu lý luận và thực tiễn để tổng kết thành hệ thống lý luận phục vụ cho công tác bồi dưỡng và đào tạo cán bộ Đoàn, Hội, Đội, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên.