P.Quản lý & Đào tạo

GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ – ĐÀO TẠO

GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ – ĐÀO TẠO

08/12/2014

I. CHỨC NĂNG – Tham mưu giúp việc Ban Giám đốc Phân viện miền Nam – Học viện TTN VN về công tác quản lý, phát triển giáo ...HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM - PHÂN VIỆN MIỀN NAM
Trụ sở : 261 Hoàng Hữu Nam, P. Tân Phú, Q.9, TP.HCM
Điện thoại: 0854 480 826 - 0854 480 712