“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

NGÀNH LUẬT
MÃ SỐ: 52380101
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân ngành Luật có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực làm việc và hợp tác trong công việc; có sự hiểu biết sâu sắc về chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; có kiến thức, tư duy nền tảng các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật, kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý để hành nghề hoặc làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước… đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước nói chung và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nói riêng.
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Về kiến thức
– Nắm vững hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các kiến thức nền tảng khoa học xã hội để hình thành phương pháp luận, tư duy khoa học xã hội và khoa học pháp lý.
– Nắm vững và có khả năng vận dụng những kiến thức nền tảng của các ngành luật như Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Thương mại, Luật Lao động, Luật Đất đai, Luật quốc tế… trong xử lý, giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.
– Nắm vững và có khả năng vận dụng một số kỹ năng hành nghề luật.
1.2.2. Về kỹ năng        
– Có phương pháp, kỹ năng tra cứu các văn bản pháp luật, phân tích và giải thích pháp luật, lựa chọn và áp dụng đúng các quy định pháp luật để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.
– Có kỹ năng tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng và phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến Thanh thiếu nhi và vị trí việc làm.
– Có kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật, văn bản hành chính và các hợp đồng thông dụng.
– Có kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cộng đồng xã hội nói chung và thanh thiếu nhi nói riêng.
– Có kỹ năng giao tiếp, trình bày và thuyết trình.
– Có kỹ năng đàm phán, thương thuyết và tư vấn các vấn đề pháp lý.
– Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn pháp lý hoặc nghiên cứu khoa học.
1.2.3. Về thái độ
– Hình thành ý thức, thái độ tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật.
– Hình thành ý thức và tư duy phản biện về các vấn đề pháp lý và chính sách pháp luật.
– Hình thành bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng.
– Tích cực chủ động tham gia các hoạt động xã hội nói chung, của Đoàn thanh niên nói riêng, góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật về thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực đời sống xã hội.
1.2.4. Về vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp có thể lựa chọn các vị trí việc làm sau:
– Làm việc tại cơ quan nhà nước các cấp, từ trung ương đến địa phương trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật, thanh tra nhà nước, thuế, hải quan, kiểm lâm, các cơ quan lực lượng vũ trang nhân dân…
– Làm việc trong hệ thống cơ quan các cấp thuộc ngành toà án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, thi hành án dân sự và tổ chức trọng tài với vai trò là thẩm phán, thư ký toà án, thẩm tra viên, kiểm tra viên, kiểm sát viên, chấp hành viên, trọng tài viên…
– Làm việc trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức liên chính phủ, phi chính phủ hoặc tổ chức quốc tế có hoạt động liên quan đến các vấn đề pháp luật.
– Làm việc trong tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp từ trung ương đến địa phương.
– Làm việc cho doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước hoặc trong và ngoài nước ở các bộ phận pháp chế, nhân sự, trợ lí…
– Làm việc tại các tổ chức tư vấn và dịch vụ pháp lý như trung tâm tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, văn phòng luật sư, công ty luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước hoặc do bản thân tự thành lập.
– Tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo luật, hành chính – chính trị hoặc các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan đến vấn đề pháp luật.