“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

Phòng Tư liệu – Thư viện và Thông tin khoa học

Thông báo danh mục sách mới tháng 8/2018

Mời các bạn tìm đọc sách mới tại Thư viện Phân viện miền Nam

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NXB,
NĂM XUẤT BẢN
1 Tập bài giảng phương pháp công tác thiếu nhi ThS. Phan Nguyên Thái
ThS. Nguyễn Minh Hương Mai Thị Thơm
Hà Nội 2017
2 Tập bài giảng Nghiệp vụ công tác thiếu nhi Khoa Công tác thiếu nhi Hà Nội 2017
3 Tập bài giảng kỹ năng tổ chức hoạt động thiếu nhi Khoa Công tác thiếu nhi Hà Nội 2017
4 Tự điển Thanh niên Việt Nam (Giản yếu) Dương Tự Đam
Lê Văn Cầu
Nguyễn Như Ý
Giáo dục Việt Nam,
Năm 2018