GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ – ĐÀO TẠO
GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ – ĐÀO TẠO

I. CHỨC NĂNG – Tham mưu giúp việc Ban Giám đốc Phân viện miền Nam – Học viện TTN VN về công tác quản lý, phát triển giáo dục, đào…

Xem thêm