“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
GIỚI THIỆU KHOA CÔNG TÁC THANH THIẾU NHI
GIỚI THIỆU KHOA CÔNG TÁC THANH THIẾU NHI

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA CÔNG TÁC THANH THIẾU NHI 1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 1.1. Chức năng – Xây dựng, hoàn thiện nội dung, chương trình,…

Xem thêm