“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
GIỚI THIỆU KHOA CÔNG TÁC THANH THIẾU NHI
GIỚI THIỆU KHOA CÔNG TÁC THANH THIẾU NHI

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA CÔNG TÁC THANH THIẾU NHI 1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 1.1. Chức năng – Xây dựng, hoàn thiện nội dung, chương trình,…

Xem thêm
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA LÝ LUẬN & KHCS
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA LÝ LUẬN & KHCS

1. Lịch sử hình thành Khoa Lý luận và Khoa học cơ sở – Phân viện miền Nam được thành lập theo quyết định số 387QĐ/TWĐTN, ngày 24 tháng 4…

Xem thêm