Kế hoạch hoạt động Khoa học công nghệ năm 2018
Kế hoạch hoạt động Khoa học công nghệ năm 2018

Tải về: KH Hoạt động Khoa học công nghệ năm 2018

Xem thêm
GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ – ĐÀO TẠO
GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ – ĐÀO TẠO

I. CHỨC NĂNG – Tham mưu giúp việc Ban Giám đốc Phân viện miền Nam – Học viện TTN VN về công tác quản lý, phát triển giáo dục, đào…

Xem thêm
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA LÝ LUẬN & KHCS
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA LÝ LUẬN & KHCS

1. Lịch sử hình thành Khoa Lý luận và Khoa học cơ sở – Phân viện miền Nam được thành lập theo quyết định số 387QĐ/TWĐTN, ngày 24 tháng 4…

Xem thêm